Recherche sur Titre, Auteur, ou N° ISBN.


 

Détails :
: 21,5 x 28,7
: 32 pages
: 978-2-87953-170-0
: Luxembourgeois
: 05/2013
:

Item :

De Reeboufësch ass mat sengem blénkegen, glëtzerege Schuppekleed dee schéinste Fësch am Ozean.
Well en awer houfreg ass an nëmme wëll bewonnert ginn, wëllen déi aner näischt méi mat em ze dinn hunn.
Do kritt en e gudde Rot. En iwwerwënnt säin Houfert a probéiert, wéi et ass, deenen anere Fësch eng Freed ze
maachen. An dobäi mierkt en, wéi glécklech et mécht, Frënn ze hunn.

Autres livres de l'auteur :
21. rue Beaumont -L-1219 Luxembourg - tél : (+352) 26 20 15 10  - fax :(+352) 26 20 10 26
siège : 108, rue de l'Alzette - L-4010 Esch-sur-Alzette - BP : 367 - L-4004 Esch-sur-Alzette
tél : (+352) 54 64 87 - fax : (+352) 53 05 34 - email : editions@schortgen.lu - Powered by  Luxis