Recherche sur Titre, Auteur, ou N° ISBN.


 

Détails :
: 220 x 275 mm
: 48 pages
: 978-2-87953-060-4
: Luxembourgeois
: Oktober 08
: 3. Oktober 08

Item :

Dëst Buch wäert bei Jonk an Al Erënnerungen un traditionell Lidder an ureg Spiller opliewe loossen.

Fir datt dës net mat der Zäit verluer ginn an och nach eis Kanner se genéissen dierfen, ginn et hei Lidder fir all Joreszäit a Spiller fir all Wieder. Doniewent nach ebëssen eppes fir ze brachen an déi aner staunen ze loossen.

D' Musek vun der Eilerenger Harmoniechen kann hei erof geluede ginn.

Audio :
  Musik 1:   (503 KB)

  Musik 2:   (340 KB)

  Musik 3:   (1046 KB)

  Musik 4:   (642 KB)

  Musik 5:   (3132 KB)

  Musik 6:   (2139 KB)

  Musik 7:   (458 KB)

  Musik 8:   (544 KB)

  Musik 9:   (776 KB)

  Musik 10:   (597 KB)

  Musik 11:   (1144 KB)

  RTL-RADIO Spot:   (503 KB)

Autres livres de l'auteur :
21. rue Beaumont -L-1219 Luxembourg - tél : (+352) 26 20 15 10  - fax :(+352) 26 20 10 26
siège : 108, rue de l'Alzette - L-4010 Esch-sur-Alzette - BP : 367 - L-4004 Esch-sur-Alzette
tél : (+352) 54 64 87 - fax : (+352) 53 05 34 - email : editions@schortgen.lu - Powered by  Luxis